1. Taxi-standplaatsen

1.1.        Doel

De huidige standplaatsen worden overlopen aan de hand van de powerpointpresentatie:

·         4 plaatsen Canadasquare tegenover de zuidzijde van het Casino

·         1 plaats treinstation Duinbergenlaan

·         2 plaatsen Elizabetlaan thv nrs. 15-17

·         2 plaatsen Lippenslaan thv nr. 71-73

·         2 plaatsen stationsplein Heist

·         3 plaatsen Heldenplein

·         8 plaatsen station Maurice Lippensplein

 

De taxi-uitbaters komen het volgende overeen:

·         de plaats aan het treinstation Duinbergenlaan mag worden verwijderd

·         aan het stationsplein Heist mag 1 plaats worden verwijderd waarbij nog 1 plaats overblijft

·         aan het Heldenplein mag 1 plaats worden verwijderd waarbij nog 2 plaatsen overblijven maar met dien verstande dat de 2 plaatsen altijd beschikbaar zijn voor de taxi-uitbaters. Politie zal toezien op vrijblijven plaatsen.

 

De taxi-uitbaters vragen om de plaatsen op de Elizabetlaan te verschuiven want deze plaatsen zijn altijd bezet door gewone wagens. De politie verbaliseert stelselmatig maar dit heeft blijkbaar niet veel nut. Eventueel laten wegslepen?

Voor de heraanleg lagen de taxi-standplaatsen thv de krantenwinkel. De taxi-uitbaters vragen om ze eventueel terug naar daar te verleggen?

Er wordt, in samenspraak met de politie, bekeken als er een mogelijkheid bestaat om de laad- en loszone ook te laten gebruiken door de taxi-uitbaters na 19 uur en in de weekends. Maar dan zou het ook zo moeten worden aangeduid zodat niet iedereen daar gebruik van maakt.

 

De taxi-standplaatsen op de Lippenslaan blijven waar ze nu zijn. Er worden geen parkeerplaatsen vrijgemaakt om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Er wordt in samenspraak met de verkeerspolitie nagegaan of er eventueel plaatsen aan de markt kunnen aangelegd worden.

 

Op het Maurice Lippensplein blijft de situatie zoals ze is. Eventueel herbekijken om bij een eventuele heraanleg van het plein de taxi-standplaatsen te herschikken.

 

Navraag doen bij de Verkeerspolitie als de taxi-uitbaters ook gebruik mogen maken van de weg die leidt van het station naar Duinenwater. Dit mag nu enkel door De Lijn.

 

1.2.        Samenvatting bespreking

·         standplaats aan het treinstation Duinbergenlaan verdwijnt

·         1 standplaats aan het Heldenplein wordt verwijderd, er blijven er nog twee over

·         1 standplaats aan het station Heist wordt verwijderd, er blijft er nog één over

·         er wordt nagegaan in hoever de laad- en loszone in de Elizabetlaan thv huisnummers 15-17 in combinatie kan worden gebruikt door de taxi's

·         de standplaatsen op de Lippenslaan blijven. Er wordt nagegaan in hoever er kunnen bijgelegd worden thv de markt

·         aan het Maurice Lippensplein worden geen wijzigingen doorgevoerd (bij eventuele heraanleg van het plein kunnen wijzigingen worden aangebracht)

 

 

 

2. Uniformiteit wagens

2.1.        Doel

In de wetgeving is niets voorzien qua uniformiteit wagens.

De stad Brugge legt bijvoorbeeld wel beperkingen op in verband met de kleur van de wagens nl. de taxivoertuigen moeten in volledig zwarte of witte kleur zijn.

 

2.2.        Samenvatting bespreking

Auto's moeten wel proper en net onderhouden te zijn. Dit wordt ook zo vermeld in het gemeentelijk reglement van de gemeente Knokke-Heist.

Uiterlijke slijtage (slechte banden, bumper die loshangt,…) kan door de politie geverbaliseerd worden. Voor de rest dient de auto tweemaal per jaar worden gekeurd door de technische keuring.

 

2.3.        Besluit

De taxi-uitbaters zijn geen voorstander van uniformiteit in wagens en wensen dit niet op te nemen in het gemeentelijk reglement.

Ze zijn wel voorstander van een jaarlijkse keuring door de politie van de wagens.

 

 

 

3. Uniformiteit kledij

3.1.        Doel

Ook over dit item is niets voorzien in de wetgeving.

Tot nu toe zijn er weinig gemeenten en steden in Vlaanderen die hun taxibestuurders een uniform opleggen, wel voorschriften. In de steden Antwerpen en Gent wordt in de reglementering wel vermeld dat de bestuurders een verzorgd uiterlijk dienen te hebben en dat de kledij van de bestuurders moet voldoen aan de volgende minimumvereisten:

·         hemd en lange broek voor de heren

·         hemd en rok of broek voor de dames

 

3.2.        Samenvatting bespreking

De taxi-uitbaters zijn niet echt voorstander om dit op te nemen in het gemeentelijk reglement.

Schepen Willems stelt voor om dit toch nog eens te overleggen om eventueel wel op te nemen in het gemeentelijk reglement zodat de taxi-uitbaters als werkgever hun werknemers een net voorkomen kunnen opleggen.

 

3.3.        Besluit

De taxi-uitbaters zullen over dit punt nog overleggen.

Dit item wordt meegenomen naar een volgende vergadering om eventueel toch op te nemen in het gemeentelijk reglement.

 

 

 

4. Aanpassingen aan het gemeentelijk reglement

4.1.        Doel

Vanuit de groep taxi-uitbaters werd al meermaals de vraag gesteld om controle te doen op de auto's, op nakomen belastingplicht, attest van goed gedrag en zeden…

 

4.2.        Samenvatting bespreking

Er wordt voorgesteld om een aantal zaken toe te voegen aan het gemeentelijk reglement nl.

·         jaarlijkse controle op auto's (zindelijkheid, carrosserie, technische uitrusting,…)

·         jaarlijkse controle op nakomen belastingplicht (fiscaal attest), rsz (sociale bijdragen),…

·         jaarlijks een lijst met actuele personeelsleden die als chauffeur zijn tewerkgesteld

·         jaarlijks attest van goed gedrag en zeden

 

4.3.        Besluit

Het gemeentelijk reglement in die zin aanpassen.

 

 

5. Varia

5.1.        Variapunten

Jaarlijkse controle op de technische uitrusting, de zindelijkheid en de carrosserie van voertuigen.

·         De jaarlijkse controle wordt opgenomen in het gemeentelijk reglement

 

Waken over de vrijwaring van de taxistandplaatsen en de tijdelijke taxistandplaatsen tijdens evenementen, feesten,…

·         Door de lokale politie meer controle laten uitvoeren op de bezetting van de taxistandplaatsen

·         Samen met de verkeerspolitie en de evenementencel wordt naar een overeenkomst gezocht om tijdens evenementen tijdelijke vaste standplaatsen te voorzien in de tijdelijke politieverordeningen

 

Waken over het correct gebruik van voertuigen geleverd door sponsors tijdens evenementen, feesten,…

·         Politie zal daarop toezien.

 

Waken over het voorkomen van de chauffeur in kwestie

·         Door de taxi-uitbaters wordt dit nog intern besproken. Zal eventueel worden opgenomen in het gemeentelijk reglement.

 

Waken over het correct gebruik van de voertuigen gebruikt tijdens huwelijken

·         Als gemeentebestuur kan hier niet worden opgetreden, is zeer moeilijk vast te stellen en te bewijzen.

 

Betere controle aan wie een vergunning uitgedeeld wordt

·         De voorwaarden tot het exploiteren liggen vast in de wetgeving en de gemeentelijke reglementering. Als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet, kan het gemeentebestuur dit niet weigeren.

 

Controle op al de uitbaters of ze wel voldoen aan al de eisen die gesteld worden om te mogen een taxi uitbaten

·         Ligt vast in de wetgeving. Reglement wordt uitgebreid zoals besproken, zodat de naleving niet alleen op het moment van aanvraag telt, maar ook gedurende de ganse duur van exploitatie van de taxidienst.

 

Toeristisch treintje, elektrische wagentjes,…

·         Is nog in bespreking

 

Verhoging van het minimumtarief van 6 euro naar 7 euro

·         Op zon- en feestdagen kan er geen verhoging worden toegestaan.

·         Eventueel kan hier wel akkoord worden gegaan, maar enkel een algemene verhoging van het basistarief van 6 naar 7 euro. De taxi-uitbaters moeten wel unaniem akkoord gaan. Zij bezorgen aan de dienst secretarie nog een officiële aanvraag als hierover overeenstemming is tussen alle exploitanten.

·         Schepen Willems merkt op dat er een deel van de bevolking geen taxi neemt omdat ze te duur zijn. Misschien kan voor de oudere bevolking een speciaal tarief worden gehanteerd? Hierover wordt een nagedacht en dit wordt tijdens een volgend overleg hernomen.

·         OCMW-kaarten
De dienst secretarie zal navragen hoe dit precies in elkaar zit, op hoeveel kaarten men recht heeft, hoeveel het kost, wie in aanmerking komt, of er weet is van misbruiken. Zij zullen ook het systeem van stad Brugge onder de loep nemen.

 

 

6. Nieuwe afspraken.

 

 

Wat

Wie

Wanneer

OK/NOK

verwijderen 1 taxi-standplaats station Duinbergenlaan

Verkeerspolitie

 

 

verwijderen 1 taxi-standplaats station Heist

Verkeerspolitie

 

 

Taxi-standplaatsen Elizabetlaan: nagaan in hoeverre laad- en loszone ook kan worden gebruikt door taxi-uitbaters

Verkeerspolitie

 

 

Eventueel taxi-standplaatsen aanleggen thv het Alfred Verweeplein

Verkeerspolitie

 

 

Taxi-standplaatsen Maurice Lippensplein, dit meenemen bij een  eventuele heraanleg van het plein

Openbaar Domein?

 

 

Weg die leidt van station naar Duinenwater. Mag deze ook worden gebruikt door de taxi-uitbaters

Verkeerspolitie

 

 

Uniformiteit kledij – wordt nog intern besproken door de taxi-uitbaters

Secretarie

januari 2014

 

Aanpassingen gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst

Secretarie

GR november

 

Jaarlijkse controle op taxivoertuigen

Politie

 

 

Tijdens evenementen vaste standplaatsen voorzien voor  taxi's

VerkeerspolitieEvenementen-cel

 

 

Navraag doen bij Sociaal Huis verminderde tarieven 65+

Secretarie

 

 

Navraag stad Brugge à systeem voor 65+

Secretarie

 

 

Volgend overleg taxi-uitbaters

Secretarie

Januari 2014